O nás

Kdo jsme

Jsme jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Budujeme systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny.

Nadační fond pro taneční kariéru založily profesní organizace Vize tance z.s. a Taneční sdružení ČR z.s. s cílem přispět ke zlepšení profesních podmínek a perspektiv výkonných umělců v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu.

Činnost fondu je definována jeho statutem a zaměřuje se především na poskytování informací a zprostředkování služeb souvisejících s rozvojem a změnou kariéry. Druhým hlavním úkolem NF je prosazení spořícího programu pro taneční umělce a profesionály z příbuzných oborů.

Kde nás najdete

Nadační fond najdete v budově Institutu umění – Divadelního ústavu.

Celetná 17, 110 00 Praha 1

Nadační fond pro taneční kariéru

Patronka

Patronka

Prof. Dadja Altenburg-Kohl je významnou osobností světa filantropie, sběratelkou, kurátorkou a mecenáškou umění, lékařkou a podnikatelkou. Její jméno je spojené s Museem Montanelli zaměřeným na současné výtvarné umění a Nadací DrAk, která se zabývá uměleckými projekty a prevencí zdraví. Založila také Mecenášský klub Národního divadla v Praze. Od roku 2015 je nositelkou Státní ceny Mecenáš české kultury.

„Nejedná se mi pouze o dary materiální, ale i o morální. O to, jak dalece jsme schopni komunikovat a předávat je dále k všeobecnému prospěchu. Filantropie je osvobozena od jakékoliv dogmatické souvislosti. Je to úcta a láska k člověku, k hodnotám, které jsou stálé a neměnné.

Převzít patronát nad tanečníky je pro mne čest. Nejen proto, že tanec je umění, které patří neodlučně k mému životu, ale hlavně proto, že obdivuji všechny, kteří si toto umění zvolili jako svou profesní cestu. Vím, jak křehký je jejich vnitřní svět a jak mnoho záleží na tom, aby si udrželi pevné zdraví. Potřebují nadšené diváky a věrné publikum. Potřebují adekvátní odměny za jejich nesmírně tvrdou práci i kvůli časovému omezení jejich činnosti. Když skončí s taneční kariérou, potřebují nutně podporu při volbě jejich dalších profesí. Z úcty k tomuto povoláni, je pro mě radostí být jejich patronkou.“

Lidé NFTK

O nás

Jana Návratová

Aktivity Jany v oblasti tance jsou mnohostranné a dlouholeté. Od roku 2015 je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FF UK a působí v Institutu umění – Divadelním stavu jako specialistka pro oblast tance, druhou kariéru a status umělce. V IDU také ve spolupráci s Romanem Vaškem koordinuje výzkum a vede edici studií Český tanec v datech. V letech 1993–2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je spoluzakladatelkou a uměleckou ředitelkou Festivalu tanečních filmů. V letech 2005–2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna. Pravidelně publikuje v českých médiích, její studie vyšly i v zahraničí (např. European Dance Since 1989 – Communitas and the Others, Routledge 2014). Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010), spolupracovala na projektu Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v oblasti performing artsv letech 2013-2015 jako spoluautorka studie Budoucnost profesí.

O nás

Zdeněk Prokeš

Zdeněk absolvoval taneční oddělení Konzervatoře v Praze. Jako tanečník působil v pražském Hudebním divadle Karlín (1971–79). Na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Němečka dále vystudoval choreografii (1975–79) a následně přijal angažmá jako choreograf ve Státním divadle v Ostravě (1979–83). Absolvoval několik zahraničních stáží, mj. v Polsku, Belgii a Francii. Jako choreograf a zároveň šéf baletu působil v Hudebním divadle Karlín (1983–90) a v Národním divadle v Brně (1991–2004). V letech 2003-07 pak zastával post ředitele brněnské první scény. Od listopadu 2007 byl poradcem ředitele Národního divadla v Praze a po návratu Laterny magiky do svazku Národního divadla v roce 2010 byl jmenován jejím uměleckým šéfem (do 2017). V letech 1994-2011 zároveň působil jako pedagog choreografie a baletní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v letech 1995–2006 také na Akademii múzických umění v Praze.

V divadlech v České republice i v zahraničí vytvořil cca 150 choreografií v inscenacích baletů, oper, operet, muzikálů a činoher. Zdeněk bývá členem odborných porot, správních rad, kolegií a komisí, např. divadelní Ceny Thálie, Garanční rady Národního divadla, Umělecké rady DJKT v Plzni a dalších. Je zakladatelem a byl dlouholetým předsedou Tanečního sdružení ČR (od roku 2019 Asociace tanečních umělců ČR) a organizátorem tanečních přehlídek a festivalů. Dlouhodobě se zabývá ochranou autorských práv choreografů a druhou kariérou umělců.

O nás

Jana Bohutínská

Jana vystudovala estetiku a divadelní vědu na FF UK, pracovala v oboru v Divadelním ústavu, pak přešla do marketingu malé soukromé firmy zaměřené na finanční služby. Většinu svého profesního života působí na volné noze a má bohatou osobní zkušenost s kariérní změnou. Od roku 2012 pracuje jako koučka. V roce 2012 absolvovala výcvik Akreditovaný profesionální externí kouč, v roce 2014 ukončila výcvik systemického koučování. Ve své koučovací praxi se zaměřuje mj. na kariérní a životní koučink, podnikání na volné noze, osobnostní rozvoj a kreativitu, koučuje i v prostředí performing arts. Od dob vysokoškolského studia pracuje také jako novinářka zaměřená na kulturu, byznys a osobnostní rozvoj, dlouhodobě působila jako divadelní a taneční kritička a publicistka. Vedla kurzy kritického psaní. Byla členkou odborných komisí v oblasti performing arts a účastní se mezinárodních projektů. Je autorkou nebo spoluautorkou odborných publikací.

O nás

Roman Vašek

Roman absolvoval divadelní vědu na FF UK a rekvalifikační kurz Knihovnictví a informační zdroje. V letech 1998 a 1999 byl šéfredaktorem časopisu Taneční listy a od roku 2000 pracuje v Institutu umění – Divadelním ústavu. Jako taneční kritik publikoval např. v Tanečních aktualitách, Taneční zóně, Divadelních novinách, na serveru Opera plus aj. Je editorem a spoluautorem knihy Různé břehy, choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou (2011) a spoluautorem publikace 100 let divadla Rokoko (2015). Na sociální problematiku v českém tanci se poprvé zaměřil v rámci projektů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a Lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2013. Tématu se věnoval např. v publikacích Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu (2012, spolu s Václavem Riedlbauchem), Analýza a popis dobré praxe v ČR (2014, spolu s Janou Bohutínskou) nebo Proměny trhu práce/ Srovnání povolání / Přínos a dispozice umělců pro praxi v jiných oborech (2015, spolu s Janou Návratovou).

O nás

Petra Knížková

Petra spolupracuje s Nadačním fondem pro taneční kariéru od jeho počátků. Tématu druhé kariéry umělců se věnovala již v rámci projektu z Evropského sociálního fondu – Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v oblasti performing arts v letech 2013–2015. Vystudovala bakalářský program Ekonomika a management mezinárodního obchodu na Technické univerzitě v Liberci a divadelní produkci na pražské DAMU. Od roku 2011 se produkčně podílela na mnoha akcích a festivalech, například Pražské Quadriennale 2011, Mezinárodní den tance 2011–2013, Colours of Ostrava 2018-2021 nebo Festival tanečních filmů, ve kterém působí od roku 2013 dodnes. Mezi lety 2011-2019 spolupracovala s uznávaným českým tanečním souborem 420PEOPLE jako produkční a fundraiser. Aktuálně působí také jako produkční projektu CzechMobility.Info.

O nás

Aneta Brejchová - manažerka projektu

Vystudovala Seminář dějin umění na Masarykově Univerzitě v Brně, poté působila v řadě kulturních a neziskových organizacích. Do Nadačního fondu pro taneční kariéru nastoupila v roce 2023. Tanec je pro ni zatím neprobádané pole, nicméně se mu věnuje ve svém volném čase. Aktuálně pracuje jako administrátorka projektů v exportní kanceláři SoundCzech a produkčně se podílí také na festivalu Knižní Lázně.

Kontakt:

T: +420 723 712 409

E: aneta.brejchova@tanecnikariera.cz

Zakladatelské organizace

Vize tance sdružuje  profesionály, kteří pracují nezávislým způsobem, ať jsou to fyzické osoby nebo organizace kteří působí na scéně současného umění v oblasti tance a pohybového umění v celé České republice.

Vize tance připravuje podmínky pro pracovní potřeby svých členů: inovace, mobilitu, networking, objevování nových horizontů a nových způsobů práce. Pomáhá budovat infrastrukturu, vytváří procesní rámec, přispívá ke smysluplnému a zdárnému uvedení díla, napomáhá k setkávání s publikem i celou společností.

Vize tance je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru.

vizetance.org

 

Asociace tanečních umělců ČR je od roku 2019 nástupkyní Tanečního sdružení ČR, které vzniklo v roce 1990. ATU je kontinuálně působící odbornou profesní organizací, sdružující taneční instituce i odborníky profesí významných pro scénické taneční umění – taneční divadlo (taneční interprety, choreografy, pedagogy, kritiky a další). ATU zastřešuje mnoho různých aktivit v oblasti advokacie a zastupování tanečních umělců v ČR.

K naplňování svého poslání ATU vyvíjí především tuto činnost: stará se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění (především v baletních souborech regionálních divadel), posiluje autoritu tanečního umění, ve vztahu k odborovým orgánům napomáhá zajištění právních jistot umělců včetně zajištění jistot umělců jak pracovně právních (platy, úvazky), tak i autorsko-právních (např. honoráře, smlouvy apod.) a v tom smyslu chrání zájmy a podporuje oprávněné požadavky svých členů, vytváří platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílí se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kurzy apod.).

www.atucr.cz

Historie

Taneční profese patří k jedné z nejnáročnějších. Umělci, jejichž nástrojem je tělo – tedy i performeři, akrobaté, herci mimického divadla, jsou vystavování enormní zátěži a riziku úrazu. Tanečníci absolvují náročné, specializované studium a po celou kariéru na sobě tvrdě pracují. Konkurence v oboru roste a průměrný věk aktivních umělců se snižuje.

V roce 1996, kdy vstoupila v platnost důchodová reforma, přišli taneční umělci o tzv. důchod za výsluhu let. To znamená, že odcházejí ze scény a ze své profese bez jakékoli péče a podpory. Navíc průměrné hrubé platy v oboru performing arst patří k nejnižším v republice a je takřka nemožné z nich vytvářet finanční rezervy.

Na tématu tzv. druhé kariéry tanečních umělců začaly před několika lety spolupracovat profesní organizace. Díky Evropskému sociálnímu fondu a ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů se realizoval projekt Tematická síť uplatnitelnosti umělců z oblasti performing arts. Vzniklo několik výzkumů, studií, proběhly konference s mezinárodní účastí. Podařilo se podrobně zmapovat situaci, shromáždit argumenty a přistoupit k řešení.

Dostupné studie najdete na tomto odkaze zde