Chystané změny zákoníku práce a odměňování v roce 2023

Všechny články

Chystané změny zákoníku práce a odměňování v roce 2023

Unie zaměstnavatelských svazů uspořádala seminář pro pracovníky v kultuře a sociálních službách (především z oblasti personalistiky, mzdových účetních, managementu a pracovně právních specialistů), jehož tématem byla Novelizace zákoníku práce. Česká republika má totiž povinnost transponovat dvě směrnice Evropského parlamentu: Směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a Směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Lhůta pro transpozici uplynula již 2. 8. 2022 a proto je třeba nyní urychleně novelizovat zákoník práce, potažmo další předpisy. K projednání v Poslanecké sněmovně PČR má dojít v průběhu léta.

Povinnost informovat: připravuje se rozšíření okruhu informací, s nimiž musí být zaměstnanec seznámen při zahájení pracovního poměru i v případě případných změn v jeho průběhu; zkrácení lhůty pro seznámení na 7 dnů (dříve 30 dnů); písemná forma informace a povinnost prokázat předání či dodání informace. Vztahuje se i na DPČ a DPP. 

Work-life balance: skloubení práce a osobních záležitostí; rodičovskou dovolenou lze čerpat pružnými způsoby (kratší pracovní doba, pružné rozvržení pracovní doby, rodiče mají právo žádat práci na dálku u dětí do osmi let, právo žádat o dřívější návrat, pokud se změní okolnosti).

Ochrana zákonného postavení zaměstnance: rozvázání pracovního poměru je třeba zdůvodnit na žádost zaměstnance (nevztahuje se na zrušení ve zkušební době), povinnost písemného odůvodnění. Týká se i DPP a DPČ.

Zvláštní pracovní podmínky: písemná žádost o rodičovskou dovolenou – 30 dnů předem, s výjimkou vážných důvodů, uvést dobu trvání; písemná žádost o úpravu a kratší pracovní dobu z důvodu péče o dítě nebo blízkou osobu; písemná žádost o obnovu původní pracovní doby; písemná žádost o práci na dálku.

Diskutované změny v dohodách: s ohledem na požadavek EU má dojít k omezení flexibility dohod; použití úpravy pracovní doby a doby odpočinku; rozvrhování pracovní doby; zákonné příplatky; dovolená u dohod; aplikaci překážek v práci; vedení evidence pracovní doby.

Předkládané změny u dohod: povinnost informování o pracovních podmínkách; povinnost rozvrhu pracovní doby; aplikují se překážky v práci na straně zaměstnance, avšak bez náhrady mzdy/platu; DPP – nezapočítávají se překážky a dovolená do rozsahu 300 hodin; poskytování příplatků; právo žádat o přechod na stabilnější formu zaměstnání; poskytuje se dovolená (ale fikce rozsahu pracovní doby – 20 hod./týden, stejná jako u HPP); podmínky pro dovolenou – min. 28 dnů zaměstnání, odpracováno minimálně 80 hodin.

Předpokládané změny práce na dálku: právo požádat o práci na dálku pro zaměstnance pečující o dítě mladší 9 let nebo o závislou osobu – zaměstnavatel posoudí, rozhodne a písemně odůvodní; požadavek písemné formy dohody; není-li sjednaná výpověď, možnost vypovědět v patnáctidenní výpovědní době bez udání důvodu; možnost volby v rozvrhování pracovní doby.

Digitalizace právního jednání: možnosti elektronického uzavírání smluv – pracovní smlouvy, DPP, DPČ, jejich změny a dohoda o rozvázání pracovního poměru; zvláštní úprava v pracovním právu; ochrana zaměstnance – povinnost zaslání na mailovou adresu zaměstnance mimo dispozici zaměstnavatele; může se odstoupit do sedmi dnů, pokud již nebylo započato s plněním.

Doručování: speciální úprava pro doručování jednostranného ukončení pracovního poměru a dohod, odvolání a vzdání se, a mzdový nebo platový výměr. Preference doručování zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti nebo elektronicky do datové schránky nebo datovou zprávou; elektronické doručování – musí být písemný souhlas zaměstnance; doručení na elektronickou adresu zaměstnance mimo dispozici zaměstnavatele (nesmí být emailová adresa zaměstnavatele), fikce doručení; neplatí pro jednostranné jednání – výpověď.

Z přednášky prof. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D. (Masarykova univerzita a Univerzita Karlova).

Zdeněk Prokeš,