Novinky v DPP a DPČ dle novely zákoníku práce

Všechny články

Novinky v DPP a DPČ dle novely zákoníku práce

Novinky dle novely zákoníku práce a konsolidačního balíčku

1. 10. 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která přináší vcelku velké změny v životě tzv. dohodářů, tedy lidí pracující na dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). K tomu si připočtěme další novelu zákoníku práce, která má vstoupit v platnost 1. 1. 2024 a konsolidační balíček a máme o zmatek a nejistotu postaráno. Pojďme si to tedy shrnout.

Novela zákoníku práce přináší více výhod pro zaměstnance pracujících na dohody a jejich větší ochranu, na druhou stranu pro zaměstnavatele znamená určité navýšení nákladů. Jaké jsou hlavní body novely?

 • Dohodář má právo na kompenzace za práci vykonávanou ve svátek, o víkendu, v noci a v ztížených pracovních podmínkách. Za práci ve svátek náleží dohodáři buď náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, nebo příplatek ve výši minimálně průměrného výdělku. V případě práce o víkendu nebo v noci má dohodář nárok na příplatek ve výši minimálně 10 % průměrného výdělku. Pokud pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, náleží mu příplatek ve výši minimálně 10 % základní sazby minimální mzdy (ta je v současné době ve výši 7 955 Kč/měsíc nebo 48,1 Kč/hod).
 • Dohodáři musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávka v práci na jídlo a oddech. Přičemž nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí trvat méně než 35 hod, nicméně může být zkrácen na 24 hod za předpokladu, že za období dvou týdnů bude činit 70 hod. Nepřetržitý denní odpočinek pak musí trvat alespoň 11 hod v 24 hodinách, ale může být zkrácen na dobu 8 hod, pokud následující denní odpočinek bude prodloužen o tuto zkrácenou dobu. V rámci pracovního dne má pak dohodář nárok na přestávku na jídlo a oddech, která nastane nejpozději po 6 hodinách práce a bude trvat 30 minut. Přestávka také může být rozdělena do více kratších úseků, nicméně alespoň jeden z nich musí být minimálně 15 minut dlouhý.
 • Zaměstnavatel má povinnost seznámit zaměstnance s rozpisem pracovních směn minimálně 3 dny před začátkem směny/období na které se směny plánují.
 • V případě překážek v práci (např. svatba, pohřeb, lékař,…) nebo v případě výkonu obecně prospěšné činnosti (darování krve, dětský tábor,…) má dohodář právo na volno, na rozdíl od zaměstnance toto volno není propláceno.
 • Pokud smlouva/smlouvy u jednoho zaměstnavatele v jakémkoli 12měsíčním období trvaly alespoň 180 dní, má dohodář právo požádat o HPP. Zaměstnavatel musí do 1 měsíce této žádosti buď vyhovět, nebo zdůvodnit, proč jí vyhověno nebylo.
 • V případě, že zaměstnavatel dá dohodáři výpověď, musí ji zdůvodnit.
 • Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel na ukončení pracovního poměru nedohodnou, délka výpovědní lhůty je 15 dní.
 • Zaměstnavatel má povinnost v pracovní smlouvě, nebo jiným způsobem, informovat dohodáře do 7 dní od zahájení výkonu práce o důležitých skutečnostech týkajících se zaměstnání. Jedná se např. o:
  • bližší specifikaci činnosti a místě výkonu,
  • výměře dovolené,
  • době a podmínkách zkušební doby,
  • postupu při rozvazování pracovního poměru,
  • odborném rozvoji (v případě, že jej zaměstnavatel zabezpečuje),
  • předpokládaném rozsahu pracovní doby,
  • rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky na jídlo,
  • splatnosti a termínu výplaty,
  • kolektivních smlouvách upravujících pracovní podmínky zaměstnance.

Od 1. ledna 2024 budou mít dohodáři také nárok na dovolenou v případě, že jejich pracovní poměr trvá minimálně 28 dní a odpracují čtyřnásobek týdenní pracovní doby, která je pro tyto účely stanovena jako 20 hod/ týden. Pro nárok na dovolenou je tedy potřeba odpracovat 80 hod.

Poslední část novel v oblasti dohodářů se týká zdanění, konkrétněji pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Přestože majoritní část konsolidačního balíčku vstoupí v platnost k 1. lednu 2024, část týkající se odvodů pojistného z DPP vstoupí v platnost až k 1. červenci 2024. U DPČ zůstává limit pro odvody na pojistném stejný, tedy v případě příjmů nižších než 4 000 Kč nevzniká povinnost úhrady sociálního a zdravotního pojištění. U DPP se ale tento limit z původních 10 000 Kč změní. Povinnost hradit pojistné vznikne dohodáři, který má smlouvu pouze u jednoho zaměstnavatele v případě měsíčního příjmu, který překročí 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů (pro rok 2024 tak tento limit je 10 500 Kč). Dojde tedy k určitému zvýšení limitu. Úprava zákona si ale posvítila na dohodáře, kteří se vyhýbali placení odvodů díky tomu, že měli více smluv. Zákon totiž ukládá zaměstnancům s více DPP povinnost odvádět pojistné v případě, že jejich měsíční výdělek překročí 40 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů (pro rok 2024 je tak limit 17 500 Kč). Jestliže máte uzavřeno více DPP, máte také povinnost o tomto faktu informovat všechny své zaměstnavatele.

Pro NFTK zpracovala Lenka Kokešová.